Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ingedessing.nl

Inge Dessing
KVK: 66506441
BTW NR.: NL002180041B88

Vestigingsadres:
Heimansweg 39, 1031 TZ Amsterdam

Telefoonnummer: +31613693437
E-mail: info@ingedessing.nl

 

 1. Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met opdrachtgevers van ingedessing.nl (hierna te noemen “opdrachtnemer”).

1.2
Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van Ingedessing.nl en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Ingedessing.nl werkzaam zijn of waren.

1.3
Wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van offertes en overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

 1. Aanbiedingen en offertes

2.1
Aanbiedingen en offertes van ingedessing.nl zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2
Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

2.3
Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

3.1
Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd dient door ieder van partijen met inachtneming van de in overeenkomst gestelde termijn bij aangetekend schrijven te geschieden.

3.2
Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 is een partij bevoegd bij aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en, nadat zij in gebreke is gesteld, nalaat om binnen de in de aanmaning gestelde termijn alsnog haar verplichtingen na te komen.

3.3
Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 is een partij bevoegd bij aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel maatregelen worden genomen die duiden op liquidatie of staking van de onderneming van de wederpartij.

 1. 4. Dienstverlening

4.1
Dienstverlening door de opdrachtnemer omvat de in de overeenkomst beschreven diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. De dienstverlening zal zorgvuldig worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ingedessing.nl volgt in haar handelen en werkwijze de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen.

4.2
Opdrachten worden uitgevoerd binnen de in de offerte dan wel in de overeenkomst vermelde termijn. Indien opdrachtnemer door ziekte en/of overmacht verhinderd is de afgesproken dienst niet binnen de afgesproken termijn kan leveren zal opdrachtnemer in overleg treden met opdrachtgever om tot een andere termijn te komen. Ook mogen beide partijen in dit voorkomende geval de overeenkomst annuleren. Opdrachtnemer zal niet door het enkel verstrijken van een termijn in verzuim zijn.

4.3
De keuze van door opdrachtnemer in te schakelen derden zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

4.4
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor ingedessing.nl enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

4.5
Indien de opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van Ingedessing.nl, deelt de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk mee aan ingedessing.nl en zullen beide partijen zich inspannen om tot een goed werkbare oplossing te komen.

4.6
Wanneer de in artikel 4.6 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches of het Nederlands Instituut van Psychologen.

 1. Annulering

5.1
Individuele afspraken zijn kosteloos te verzetten tot 5 werkdagen voor de afgesproken datum. Bij annuleren of verzetten van de afspraak binnen 5 tot 1 werkdag voor de afspraak wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Indien individuele afspraken geannuleerd worden binnen 24 uur voor aanvang zal 100% van de kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij anders geregeld bij contract of offerte.

5.2
In geval van annulering of verzetten van trainingen, teamcoaching en workshops e.d. worden de door opdrachtnemer extern gemaakte kosten (zoals huur van ruimten, andere professionals en acteurs) aan opdrachtgever te allen tijde in rekening gebracht.

5.3
Bij annuleren of verzetten van trainingen, teamcaching en workshops e.d. binnen 1 maand voor de afspraak wordt 50% van het tarief in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.4
Indien trainingen, teamcoaching en workshops geannuleerd worden binnen 5 werkdagen voor aanvang zal 100% van de kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.5.
Bij dienstverlening anders dan vermeld in artikel 5.1 tot en met 5.4 wordt in de overeenkomst een regeling getroffen over het annuleren of verzetten van afspraken.

 1. Prijzen en tarieven

5.1
De prijzen en tarieven zijn vastgelegd in de offerte of de overeenkomst en vinden toepassing in het kalenderjaar waarin de overeenkomst ingaat. Wijzigingen in prijzen en tarieven worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de ingangsdatum door ingedessing.nl aan haar opdrachtgevers doorgegeven.

5.2
De prijzen en tarieven zijn in euro’s en zijn exclusief 21 % BTW.

 1. Facturering en betaling

6.1
Facturering van werkzaamheden vindt voorafgaand aan de opdracht plaats, tenzij in de overeenkomst anders bepaalt.

6.2
Opdrachtgever wordt verzocht binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen, in ieder geval binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen, op een door opdrachtnemer aan te geven bankrekening.

6.3
Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn, ingaande op de dag van opeisbaarheid van het factuurbedrag. Alle door opdrachtnemer te maken kosten tot inning of verhaal van zijn vordering komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het te incasseren bedrag. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.4
Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag ingedessing.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6.5
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van ingedessing.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.6
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ingedessing.nl, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ingedessing.nl te betalen.

 1. Aansprakelijkheid

7.1
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan hem verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen, met dien verstande dat haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met haar eigen risico. Hierbij zijn de in artikel 7.2 tot en met 7.4 vermelde beperkingen van toepassing.

7.2
De aansprakelijkheid van ingedessing.nl is beperkt tot het door ingedessing.nl in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium/tarief, voor zover dit honorarium/tarief betrekking heeft op het desbetreffende onderdeel van de opdracht, en met een maximum van €10.000,00.

7.3
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.

7.4
Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, die voortvloeit uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, wordt opdrachtnemer door opdrachtgever gevrijwaard.

 1. Informatieverstrekking

8.1
De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan ingedessing.nl.

8.2
De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

8.3
Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert ingedessing.nl de betreffende bescheiden.

8.4
Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ingedessing.nl redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Geheimhouding

9.1
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtnemer zal deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe rechtens is gehouden.

9.2
Partijen staan ervoor in dat hun personeel en alle andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de overeenkomst zijn betrokken, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 8.1 zullen houden.

 

 1. Intellectueel eigendom

10.1
Ingedessing.nl behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.2
De opdrachtgever mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingedessing.nl (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 1. Overmacht

11.1
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van ingedessing.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan ingedessing.nl kan worden toegerekend in een van de wil van ingedessing.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ingedessing.nl kan worden verlangd.

11.2
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

11.3
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor ingedessing.nl één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ingedessing.nl er weer aan kan voldoen.

11.4
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

11.5.
Ingedessing.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 1. Toepasselijk recht

12.1
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ingedessing.nl is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 1. Conversie

Indien een bepaling uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling een geldige bepaling in de plaats die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. De eventuele nietigheid van een der bepalingen van overeenkomst of algemene voorwaarden tast niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

Opgesteld op 8 juni 2021.